Dane finansowe

powrót

za okres 6 m-cy zakończony 30.06.2020 (skonsolidowane) [tys. PLN]

Przychody ze sprzedaży  1 484 931
EBITDA 70 139
EBIT 54 975
Zysk (strata) netto 44 889
Aktywa 1 096 789
Kapitał własny 841 956
CF z działalności operacyjnej 242 624
Liczba akcji 22 986 949
Zysk (strata) na akcję 1.95


Wybrane dane finansowe z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZT "Kruszwica" S.A.

w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 348 922 2 386 509 2 547 505 2 666 877 2 891 807
Zysk / (strata) operacyjny 116 486 81 252 52 148 123 085 136 744
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 117 760 82 400 50 556 120 931 134 294
Zysk / (strata) netto 95 215 65 336 40 669 97 809 106 928
Ilość akcji 22 986 949 22 986 949 22 986 949  22 986 949  22 986 949 
 Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą 4.14  2.84  1.77  4.25  4.65 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 012  179 194  39 748  84 665  6 627 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 534  30 507  17 575  -1 159  -34 498 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -62 741  -243 159  -66 399  -35 062  -53 189 
 Przepływy pieniężne netto, razem  116 737 -94 472  -44 226  48 444  -81 060 
  na dzień 31/12/2015 na dzień 31/12/2016 na dzień 31/12/2017 na dzień 31/12/2018 na dzień 31/12/2019
Aktywa trwałe 336 164 344 424 344 831 331 435 363 737
Aktywa obrotowe 660 977 653 342 612 518 719 673 688 517
Aktywa razem 997 141 997 766 957 349 1 051 108 1 052 254
Zobowiązania długoterminowe 6 774 6 933 5 858 5 609 18 384
Zobowiązania krótkoterminowe 155 077 337 833 312 196 338 965 278 343
Kapitał własny 835 290 653 000 539 295 706 534 755 527
Kapitał podstawowy 185 076 185 076 185 076 185 076 185 076

Wybrane dane finansowe z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZT "Kruszwica" S.A.

w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
 Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 348 922  2 386 509  2 547 505  2 666 877  2 891 807 
 Zysk / (strata) operacyjny 114 221  122 862  51 884  124 944  137 048 
 Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 115 259  124 273  51 316  123 704  135 607 
 Zysk / (strata) netto 93 235  107 581  41 276  99 747  108 119 
 Ilość akcji 22 986 949  22 986 949   22 986 949   22 986 949   22 986 949  
 Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą 4.06  4.68  1.8  4.34  4.7 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 211 819  177 787  38 044  85 913  6 633 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 312  28 493  17 575  -1 159  -33 389 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -63 772  -251 201  -58 272  -35 062  -53 196 
 Przepływy pieniężne netto, razem 127 735  -44 921  -37 803  49 692  -79 952 
  na dzień 31/12/2015 na dzień 31/12/2016 na dzień 31/12/2017 na dzień 31/12/2018 na dzień 31/12/2019
Aktywa trwałe 324 722 317 754 317 901 303 648 335 743
Aktywa obrotowe 671 402 727 629 679 574 788 008 757 913
Aktywa razem 996 124  1 045 383 997 475 1 091 656 1 093 656
Zobowiązania długoterminowe 8 390 8 549 7 488 5 629 18 404
Zobowiązania krótkoterminowe 156 661 345 807 312 058 338 921 278 084
Kapitał własny 831 073 691 027 677 929 747 106 797 168
Kapitał podstawowy 185 076 185 076 185 076 185 076 185 076