Dane finansowe

powrót

Podstawowe dane finansowe za okres 6 m-cy zakończony 30.06.2018 (skonsolidowane) [tys.PLN]

  30.06.2018
Przychody ze sprzedaży 1 525 966
EBITDA 47 391
EBIT 34 812
Zysk (strata) netto 28 143
Aktywa 966 364
Kapitał własny 677 115
CF z działalności operacyjnej 104 306
Liczba akcji* 22 986 949
Zysk (strata) na akcję 1,22

*szt.


Wybrane dane finansowe z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZT "Kruszwica" S.A.

w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 663 113 2 487 070 2 348 922 2 386 509 2 547 505
Zysk / (strata) operacyjny 149 753 152 941 116 486 81 252 52 148
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 134 178 150 568 117 760 82 400 50 556
Zysk / (strata) netto 107 683 121 100 95 215 65 336 40 669
Ilość akcji 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą 4,68 5,27 4,14 2,84 1,77
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 241 971 401 905 199 012 179 194 39 748
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 582 -21 403 -19 534 30 507 17 575
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -231 319 -242 706 -62 741 (243 159) (66 399)
Przepływy pieniężne netto, razem -930 137 796 116 737 (94 472) (44 226)
  na dzień 31/12/2013 na dzień 31/12/2014 na dzień 31/12/2015 na dzień 31/12/2016 na dzień 31/12/2017
Aktywa trwałe 400 252 363 797 336 164 344 424 344 831
Aktywa obrotowe 686 522 590 897 660 977 653 342 612 518
Aktywa razem 1 086 774 954 694 997 141 997 766 957 349
Zobowiązania długoterminowe 5 300 6 091 6 774 6 933 5 858
Zobowiązania krótkoterminowe 345 832 150 169 155 077 337 833 312 196
Kapitał własny 735 642 798 434 835 290 653 000 539 295
Kapitał podstawowy 185 076 185 076 185 076 185 076 185 076

Wybrane dane finansowe z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZT "Kruszwica" S.A.

w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 663 113 2 487 070 2 348 922 2 386 509 2 547 505
Zysk / (strata) operacyjny 148 775 151 537 114 221 122 862 51 884
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 133 201 149 127 115 259 124 273 51 316
Zysk / (strata) netto 106 706 119 841 93 235 107 581 41 276
Ilość,akcji 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą 4,64 5,21 4,06 4,68 1,80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 243 637 400 727 211 819 177 787 38 044
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 193 -21 253 -20 312 28 493 17 575
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -231 319 -241 632 -63 772 (251 201) (58 272)
Przepływy pieniężne netto, razem -875 137 842 127 735 (44 921) (37 803)
  na dzień 31/12/2013 na dzień 31/12/2014 na dzień 31/12/2015 na dzień 31/12/2016 na dzień 31/12/2017
Aktywa trwałe 387 364 350 948 324 722 317 754 317 901
Aktywa obrotowe 700 089 603 927 671 402 727 629 679 574
Aktywa razem 1 087 453 954 875 996 124 1 045 383 997 475
Zobowiązania długoterminowe 6 916 7 707 8 390 8 549 7 488
Zobowiązania krótkoterminowe 345 872 150 971 156 661 345 807 312 058
Kapitał własny 734 665 796 197 831 073 691 027 677 929
Kapitał podstawowy 185 076 185 076 185 076 185 076 185 076