Biegły rewident

powrót

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Statutu ZT „Kruszwica” S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za lata obrotowe 2018 oraz 2019 jest firma audytorska Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 23 z 28 kwietnia 2020 roku, dokonała wyboru Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie, do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za lata obrotowe 2020 oraz 2021 wraz z towarzyszącymi im przeglądami półrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 czerwca 2020 roku oraz 30 czerwca 2021 roku.